Course Catalog


Course Catalog

Algoritmer og datastrukturer

Kurskode: IT 205
Vekttall: 4
Semester/varighet: Høst/1 semester.
Plass i studiet: 2.studieår.
Obligatorisk/valgfag: Obligatorisk for det to-årige studiet i informatikk.
Kurstype: Forelesninger, kollokvier, prosjekter.
Timer pr uke: 6 timer forelesning, 2 timer kollokvier.
Mål: Studentene skal videreutvikle ferdighetene i programmering, med vekt på objektorientering, modularitet og avanserte teknikker. Studentene skal lære klassiske lineære og ikke-lineære teknikker for rask behandling av store datamengder. Studentene skal kunne analysere algoritmer med hensyn til hastighet og plassforbruk, og beherske et vidt spekter av metoder for søking og sortering.
Innhold: Abstrakte datatyper i Java, rekursjon, generiske datastrukturer, polymorfi, vektorer, lister, stack, køer, trestrukturer, hashtabeller, grafer, algoritmeanalyse, søking, sortering, datahistorikk.
Forkunnskaper: Programmering i Java og grunnleggende matematisk analyse. Bygger direkte på kursene Objektorientert Programmering og Matematikk I.
Litteratur: Data Structures & Problem Solving Using Java (Mark Allen Weiss, 1998). Tilleggstoff og oppgaver som legges på skolens datanett.
Evaluering: 5 timers skriftlig eksamen med tallkarakter.
Kursansvarlig: Gunnar Misund og Jan Høiberg.
Annet: Kursets hjemmesider.
Dato: Mai 2000

Grafisk databehandling

Kurskode: IT 208
Vekttall: 4
Semester/varighet: Vår og Høst / 1 semester
Plass i studiet: 2/3.studieår
Obligatorisk/valgfag: Obligatorisk for opptak til hovedfag. Kan tas som valgfag
Kurstype: Veiledning, laboratoriearbeid
Timer pr uke: Forelesninger og veiledning etter behov.
Mål: Studentene skal få forståelse av og praktisk erfaring med: programmering av 2D og 3D grafikk. Spesielt skal studentene bli kjent med funksjonaliteten i en omfattende grafisk pakke, og det teoretiske fundamentet som ligger til grunn for 3D grafikk.
Innhold: Programmering i VC++ for MS. Programmering mot en grafisk pakke: OpenGL. Transformasjoner, perspektiv,teksturer, materialegenskaper, lyssetting, optimalisering. Modellering av 3D former.
Forkunnskaper: Programmering i C++ og grunnleggende matematisk analyse. Det vil bli gitte en kort innføring i C, og C++.
Litteratur:
  • Kursets hjemmeside: http://tor.hiof.no/~borres/publish/
  • Neider et. al.: OpenGL Programming Guide.
  • En grunnleggende bok i grafisk databehandling, angis av faglærer.
  • Tilleggstoff og oppgaver som legges på skolens datanett.
Evaluering: 4 timers skriftlig eksamen med tallkarakter og 1-2 obligatoriske oppgaver som må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.
Kursansvarlig: Børre Stenseth
Annet: Faglærers sider for kurset
Dato: Februar 2000

(you may open this file in a word processor that can
read html and do whatever you like)


Webmaster: Borre Stenseth
generated: September 11, 2000
___________________
Built with SiteLite 2.0