Innføring i programmering med C++/CLI

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: M:\html\Innføring CPP\

 

Om prosjekter i Visual Studio

Et prosjekt er definert som en gruppe filer som utgjør et program.

Et prosjekt danner gjerne en exe-fil ved kompilering.

 

Et prosjekt tilhører et programmeringsspråk. Vi kan ha prosjekter i Visual C++,

Visual Basic, C#, osv.

 

Prosjekter lages ved å benytte Visual C++ Application Wizards (veiviser).

 

Dette kan gjøres ved å velge på menyen i Visual Studio

 

    FILE – New – Project

 

eller klikke på Start Page

 

    New Project….

 

Et prosjekt har en konfigurasjon som kan være av to typer

 

·         Debug – Programmet kompileres med tanke på Debugging.

 

·         Release – Programmet støtter ikke Debugging.

 

Å kompilere med Debug gir en noe større exe-fil enn Release fordi

det ved kompileringen legges inn kode som støtter Debugging.

 

Et prosjekt er en del av en Solution

Et prosjekt består av en samling filer. En Solution består av et eller flere prosjekter.

 

Visual Studio danner automatisk en Solution når et nytt prosjekt opprettes.

Du kan derfor føye flere prosjekter til denne Solution om det er behov for det.

Disse prosjektene kan gjerne være programmert i ulike språk, for eksempel C++ og C#.

 

Ønsker man å bruke C++ klasser som man har programmert tidligere i et program man lager i C#,

kan man gjøre dette ved å føye til et nytt C++ prosjekt i samme Solution som C# prosjektet.

C++ prosjektet lages da som et klassebibliotek (Class Library).

C# programmet kan da bruke C++ klassene i koden sin.

 

Hensikten med en Solution er at det er lettere å behandle prosjekter, filer og ressurser

når man lager et program.

 

Definisjonen for en Solution lagres i to filer av typen .sln og .suo

 

Et eksempel på en Solution med to prosjekter gis i Prosjekt Setup.

 

Om organisering av prosjekter

I et prosjekt er det oftest flere klasser. Man kan gjerne ha flere klasser på en fil,

men det er vanlig organisering å legge hver klasse på sin egen fil.

 

1.    Klassedeklarasjonen legges på en header fil som ender på .h

2.    Metodene i klassen legges på en C++ fil som ender på .cpp

 

Bruker vi flere filer må filene kjenne til hverandre. Skal kode på en fil få tak i kode

som ligger på en annen fil må vi bruke nøkkelordet include.

Eksempel på bruk av include

Vi har laget en klasse som heter minKlasse og har lagt klassedeklarasjonen på

filen minKlasse.h og metodene i klassen på minKlasse.cpp.

 

En fil som ønsker å bruke klassen minKlasse må da ha følgende include øverst på filen

 

#include "minKlasse.h"

 

Ved å legge denne includen øverst på en fil vil kode på filen kunne benytte klassen minKlasse.

 

Om stdafx.h og stdafx.cpp

Alle prosjekter får automatisk opprettet to filer

 

1.    stdafx.h

2.    stdafx.cpp

 

Følgende include med stdafx.h ligger på alle headerfiler

 

#include "stdafx.h"

 

stdafx.h og stdafx.cpp er filer som kan nås fra alle de andre filene i prosjektet.

stdafx.h og er stdafx.cpp kan du derfor legge deklarasjoner og kode

som skal kunne nås av kode i alle de andre filene i prosjektet ditt.

 

NB!     Husk at #include "stdafx.h" må ligge øverst på alle header filer

du lager.

 

Hvis includen med stdafx.h mangler får du feilmelding ved kompilering.

 

 

 

Programeksempel

Programeksempel som viser et prosjekt med flere filer.

 

 

Mer om prosjekter

Du kan lese mer om prosjekter i hjelpesystemet.

 

Link til hvordan lage og behandle Visual C++ prosjekter

 


Einar Krogh

Sist endret: 12. desember 2015