Akademisk skriving

Strukturering av et akademisk arbeid

En akademisk rapport eller et vitenskaplig paper følger som regel en fast struktur.

(Forside med tittel, forfattere, sted, dato)

 1. Tittel
 2. Forord (egen side)
 3. Abstrakt/Sammendrag
 4. Introduksjon
 5. Relaterte arbeider
 6. Teori
 7. Caset
 8. Metode
 9. Resultater
 10. Diskusjon/Drøftelse
 11. Konklusjon/Oppsummering
 12. Referanser

Avhengig av hva som er målet med det du skriver vil noen deler være mer eller mindre viktige, eller også utelatt. Det er også vanlig at man bruker andre benevnelser på kapitlene.

Tittel: Færrest mulige ord som beskriver innholdet dekkende og presist.

Forord: I en rapport er det vanlig med et forord som beskriver det som ligger utenfor selve rapporten. Her beskrives rammene for rapporten, hvor den ble skrevet, i hvilken sammenheng osv.

Abstrakt: Skal beskrive det grunnleggende innholdet for leseren: målet, metoder, resultat og konklusjoner.

Introduksjon: Presentere feltet som det skrives om, og en problemformulering som beskriver hva det er du har fordypet deg i. Problemformuleringen kan gjerne formes som et undersøkelsesspørsmål eller flere.

Relaterte arbeider: En oversikt over hva andre har skrevet om tilsvarende problemstillinger. Du skal vise at du kjenner og har satt deg inn i faget samtidig som du presentere det for leseren.

Teori. Handler om hvilke teorier du har brukt. Det kan være filmteori, databaseteori osv. Ofte vil du også redegjøre for metodeteorien som du har anvendt.

Caset (programmet/materialet): Hvis det er et case, program eller en film som du skriver om så skal det beskrives.

Metode: Denne delen handler om hvordan du har gjennomført arbeidet. Hvordan du har gjennomført filmingen, programmeringen, undersøkelsen, eksperimentet etc

Resultater. Omfatter det som du har funnet ut. I enkelte prosjekter kan produktet være resultatet andre ganger er det snakk om resultater fra et eksperiment.

Diskusjon: Her skal resultatene diskuteres og drøftes. Det kan være vanskelig å holde resultater og diskusjon adskilt. I diskusjonen trekker man gjerne inn andres teorier og arbeider.

Konklusjon: Teksten avsluttes gjerne med en konklusjon hvor du oppsumerer det viktigste i diskusjonen.

Referanser: Til slutt kommer en liste over referanser som du har brukt i teksten. Bare referanser som er eksplisitt referert til i teksten skal føres opp.


Litt om teksten

Unngå blåbærstil

Da vi begynte på dette kurset, skulle vi lage et prosjekt. Vi gikk da til vår veileder som formidlet en oppgave. Så tok vi kontakt med firmaet Dataskrekk, og snakket med ...

Alle påstander skal begrunnes

Setningsbygging

Bruk av passiv form / tredje person


Skriving av referanser

Fire grunner til å bruke referanser i teksten:

Generelle referanseregler

Eksempler

Kilde/ referanse fra:

I din tekst:

I litteraturlisten

bok med en forfatter med sidehenvisning

(Sirevåg, 2000: 63)

Sirevåg, Torbjørn (2000). Americans : history and life in the United States. Oslo, Gyldendal akademisk.

bok med to forfattere uten sidehenvisning

(Hernes og Harman, 2000)

Hernes, Sigrunn og Bjørg Harman (2000). Mat, kultur, helse : ressursbok for lærere. Bergen, Fagbokforl.

bok med redaktør(er)

(artikkelsamling)

(Befring og Tangen, 2001)

Befring, Edvard og Reidun Tangen (red.) (2001). Spesialpedagogikk.  Oslo, Cappelen akademisk forl.

et bidrag i antologi (artikkelsamling)

(Holm, 2001)

Holm, Marit (2001). Matematikkvansker og aspekter ved opplæring. I Befring, Edvard og Reidun Tangen (red.) Spesialpedagogikk. s. 304-321. Oslo, Cappelen akademisk forl.

bok med flere enn tre forfattere

(Engelstad m.fl., 1996)

Engelstad, Fredrik, Carl Erik Grenness, Ragnvald Kalleberg og Raino Malnes (1996). Samfunn og vitenskap : samfunnsfagenes fremvekst oppgaver og arbeidsmåter. Oslo, Ad Notam Gyldendal.

artikkel med sidehenvisning

(Coppieters, 2005: 129)

Coppieters, Piet (2005). Turning schools into learning organizations. European Journal of Teacher Education Vol. 28, no. 2, June 2005. s. 129-139.

opptrykk av gamle bøker

(Machiavelli, [1532] 1988)

Machiavelli, Niccol0 ([1532] 1988). Fyrsten. Oversatt av Jon Bing. Oslo, Aventura.

avisinnlegg uten spesifisert forfatter

(Morgenbladet, 16.-22. september 2005)

Morgenbladet 16.-22. september (2005). Hvem stemte Frp? s. 5.

avisleder

(Aftenposten, 17. september 2005, leder)

Aftenposten 17. september (2005). FNs virkelige krise. (leder). Kultur. s. 2.

signert avisartikkel

(Djupedal, 2005)

Djupedal, Øystein (2005). Bestemor på shopping. Høgskoleavisa 2. juni. Hentet 19. september 2005 fra http://www.hogskoleavisa.no/

offentlige publikasjoner med sidehenvisning

(Utdannings- og forskningsdepartementet, 2005: 16)

Utdannings- og forskningsdepartementet (2005). Vilje til forskning. St. meld. nr. 20 (2004-2005). Oslo, UFD. Hentet 19. september 2005 fra http://www.odin.dep.no/filarkiv/241962/PDF-TS020.pdf

en bestemt forfatter i et oppslagsverk

(Æsterberg,1997)

Æsterberg, Dag (1997). Institusjon. I Korsnes, Olav, Heine Andersen og Thomas Brante (red.). Sosiologisk leksikon. s. 130-131. Oslo, Universitetsforl.

artikkel på Internett

(Jørgensen, 2004)

Jørgensen, Mette (2004). Elever kan ikke skelne fup fra fakta. Hentet 24. august 2005 fra http://www.djh.dk/graazoner/art.histforf2.html

internettside fra organisasjon/ institusjon

(Norsk Skoleforum, 2005)

Norsk skoleforum (2005). Hentet 2. august  2005. http://www.skoleforum.com/

film, video (VHS/DVD)

Sult (1965)

Sult (1965). Regi Henning Carlsen. Oslo, Studio ABC, m.fl. (video VHS).

radio, fjernsynsprogram

(Christie, 2003)

Christie, Nils (2003). Kriminalitet og samfunn. P2-Akademiet, NRK, 6. november.

Sitering

Sitater fra andres tekster skal stå i anførselstegn. Etter sitatet skal det være en henvisning til forfatter, år for utgivelsen og sidetall. Om deler av sitatet blir utelatt, markeres det med en parentes i teksten, slik: ”En akademisk forfatter må identifisere de kildene han bygger på. (…) Referansene bør derfor inneholde sidetall” (Knutsen 2005: 3).

Sitater over to linjer i teksten skal ikke settes i anførselstegn, men ha marginnrykk og åpen linje over og under i 10 punkts skrift for tydelig å skille dem fra egen tekst, som vist her:

Kildene er argumentets ankerfeste. Referansene er argumentets ankerkjetting. De forbinder argumentet med kildegrunnlaget. En akademisk forfatter må identifisere de kildene han bygger på. Han skal ikke bare opplyse om hvor eller hvem han henter empirien fra; han plikter å opplyse på en slik måte at en skeptisk leser lett kan finne samme kilde og undersøke originaldokumentet på egen hånd. Referansene bør derfor inneholde sidetall (Knutsen 2005: 3).

Eksempler på artikler

 1. Tolsby, Håkon (2008). Virtual environment for project based collaborative learning.
 2. Misund, Gunnar, Håkon Tolsby og Øyvind Håkestad (2008). Learning from Spatiotemporal Stories with Storix - One Size Fits All?

Eksempler på templates

 1. CHI2009 publikasjonsformat.
 2. CSCL guidelines